ข้อมูลตำบลนาใหญ่ อำเภอสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลนาใหญ่ เดิมเป็นบ้านนาใหญ่ และบ้านนาน้อยรวมกัน ขึ้นตรงต่อตำบลสูงยาง เมื่อปี 2544 มีพลเมืองเพิ่มมากขึ้น จึงแยกหมู่บ้าน และตำบลใหม่ เป็นตำบลนาใหญ่ อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งการปกครองออกเป็น 15 หมู่บ้าน

พื้นที่

ลักษณะตำบลนาใหญ่เป็นที่ดอน ดินปนทราย ทิศตะวันตกเป็นที่ราบทุ่งกุลาร้องไห้ ทิศตะวันตกเป็นที่ดอน เหมาะกับการทำไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลสูงยาง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลน้ำคำ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลหินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า ประปา ครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

ตำบลนาใหญ่ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสุวรรณภูมิ 12 กม. เดินทางเส้นทางหลวงหมายเลข 215 สายร้อยเอ็ด-เมืองสรวง-สุวรรณภูมิ

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหม

สินค้าโอทอป ตำบลนาใหญ่ อำเภอสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด