ข้อมูลตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

มีตำนานเล่าว่า ในสมัยขอมมีการแข่งขันระหว่างหญิงกับชาย โดยครั้งหนึ่งได้แข่งขันในการสร้างกู่ให้เสร็จภายในคืนเดียว ถ้าดาวประ
กายพฤกษ์ขึ้น ให้หยุดก่อสร้างทันที ฝ่ายชายสร้างกู่กาสิงห์(ปัจจุบันอยู่ในอำเภอเกษตรวิสัย) ฝ่ายหญิงสร้างกู่พระโกนา( ต.สระคู
อ.สุวรรณภูมิ) พอสร้างไปถึงเที่ยงคืน ฝ่ายหญิงได้ใช้คบไฟจุดบนต้นไม้ ฝ่ายชายคิดว่าเป็นดาวจึงหยุดสร้างโดยทิ้งหินกองเอาไว้
รุ่งเช้าฝ่ายหญิงสร้างเสร็จ จุดที่ฝ่ายชายทิ้งหินกองไว้นั่นคือ บ้านหินกอง ตำบลหินกองในปัจจุบัน ปัจจุบันตำบลหินกองอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งการปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้าน

พื้นที่

เป็นที่ราบ ดินมีลักษณะเป็นดินปนทราย มีลำน้ำเสียวไหลผ่าน มีแหล่งน้ำธรรมชาติ และการปรับปรุงแหล่งน้ำ พร้อมทั้งมีการขุด
หนองน้ำสาธารณะ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอเกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลดอกไม้,ตำบลสระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอเกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์สาธารณะ ครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

ตำบลหินกอง มีเส้นทางการคมนาคม จากอำเภอสุวรรณภูมิ ไปยังเขตตำบลหินกอง โดยเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 ระยะ
ทางประมาณ 9 กม. จากนั้นเป็นถนน รพช. ผิวจราจรเป็นลูกรัง สลับถนนคอนกรีต แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 เข้าสู่ตำบลประมาณ 10 กม.

ผลิตภัณฑ์

ข้าวหอมมะลิ 105, กระเป๋าจักสานจากกก

สถานที่

มีวัด 12 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระเป๋าจักสานจากกก กระเป๋าจักสานจากกก
2 ข้าวกล้องมะลิอินทรีย์ 3 สี 4 สายพันธุ์ ข้าวกล้องมะลิอินทรีย์ 3 สี 4 สายพันธุ์
3 ข้าวหอมมะลิ 105 เป็นการแปรรูปข้าวเปลือกหอมมะลิ 105 เป็นข้าวสารขาว และข้าวกล้อง คุณภาพดี นุ่ม หอม อร่อย
4 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ

สินค้าโอทอป ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด