ข้อมูลตำบลเมืองทุ่ง อำเภอสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเมืองทุ่ง ได้แยกออกมาจากตำบลสระคูเมื่อปี พ.ศ.2509 โดยได้ตั้งชื่อตำบลตามลักษณะสภาพพื้นที่ซึ่งเป็นที่ราบลุ่ม มีจำนวนหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน ปี พ.ศ.2531 ได้มีการแบ่งแยกตำบลเมืองทุ่ง ทำให้ปัจจุบันมีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 8 หมู่บ้าน 992 ครัวเรือน

พื้นที่

ตำบลเมืองทุ่งมีพื้นที่ประมาณ 41.21 ตารางกิโลเมตร มีลำห้วยหินลาด ซึ่งเป็นลำหัวยตามธรรมชาติและมีหนองน้ำจำนวน 4 แห่ง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลหัวโทน ตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลหัวช้าง ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ รับจ้างทั่วไป ค้าขาย

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้าครบทั้ง 8 หมู่บ้าน
- มีประปาหมู่บ้าน จำนวน 3 หมู่บ้าน
- มีโทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 7 หมู่บ้าน

การเดินทาง

จากตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ ไปตามถนนลาดยางทางด้านทิศตะวันออก ประมาณ 6 กิโลเมตร จะถึงบ้านหนองโค้ง หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองทุ่ง อำเภอสุวรรณภมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหม

สถานที่

1) วัด จำนวน 10 แห่ง
2) โรงเรียน จำนวน 4แห่ง
3) สถานีอนามัย จำนวน 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมพื้น เป็นผ้าไหม มีลายสวยงาม เนื่อผ้าเรียบ สีไม่ตก

สินค้าโอทอป ตำบลเมืองทุ่ง อำเภอสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเมืองทุ่ง อำเภอสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด

กลุ่มทอผ้าไหม
ร้อยเอ็ด