ข้อมูลตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีหมู่บ้านในเขตปกครอง 12 หมู่บ้าน และตำบลได้ยกฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540

พื้นที่

มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 31.5 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 19,687.5 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลเมืองทุ่ง และตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลน้ำคำและตำบลนาใหญ่ จังหวัดร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

มีระบบประปา ไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีโทรศัพท์สาธารณะติดตั้งภายในเขตตำบลหัวโทนเพื่อการติดต่อสื่อสารได้สะดวก

การเดินทาง

ถนนในเขตตำบลหัวโทนมีถนนลาดยางตัดผ่านทุกหมู่บ้าน

ผลิตภัณฑ์

ข้าวซ้อมมือ

สถานที่

1) วัด / สำนักสงฆ์ 8 แห่ง
2) สถานีอนามัย 1 แห่ง
3) โรงเรียน 4 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 พระธาตุวัดเบญจ์ เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ ใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาวบ้านและหมู่บ้านใกล้เคียง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวซ้อมมือ ข้าวช้อมมือเป็นข้าวที่มีคุณค่าทางอาหารสูง
2 ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม

สินค้าโอทอป ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด