ข้อมูลตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหัวช้าง(เดิมเป็นตำบลเปลือย) มีตำนานเล่าขานว่า ในสมัยสร้างพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม มีเจ้าเมืองเดินทางมาจากเขมร ได้นำช้าง 6 เชือกพร้อมบริวาร สิ่งของเงินทอง จะไปสมทบสร้างพระธาตุพนม พอเดินทางมาถึงบริเวณบ้านหัวช้างปัจจุบัน หัวหน้าโขลงช้างเกิดล้มป่วยตาย เจ้าเมืองจึงสั่งตัดหัวช้าง ไปฝังทางทิศตะวันตก (ปัจจุบันเป็นหนองหัวช้าง) ก็เลยเรียกหมู่บ้านตามหนองหัวช้าง เป็นหมู่บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 4 ตำบลหัวช้าง เมื่อปี 2542 อบต.หัวช้างได้เสนอเปลี่ยนชื่อจากตำบลเปลือยมาเป็นตำบลหัวช้างเท่าทุกวันนี้

พื้นที่

ลักษณะภูมิประเทศ ตำบลหัวช้างมีลักษณะเป็นที่ราบ การตั้งหมู่บ้านอยู่รวมกันเป็นกลุ่มๆ มีทั้งหมด 12 หมู่บ้าน สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย ไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ กิ่งอำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลเมืองทุ่ง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชหลังฤดูเก็บเกี่ยว รับจ้างทั่วไป เลี้ยงไหมทอผ้า เพาะเห็ดฟาง

สาธารณูปโภค

จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 100 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลหัวช้าง จากอำเภอสุวรรณภูมิ ไปทางจังหวัดยโสธร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ประมาณ 10 กม. ถึงหมู่บ้านแรก บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 8 ตำบลหัวช้าง

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหม

สถานที่

1) วัดพุทธ
2) โรงเรียนประถมศึกษา
3) ที่ทำการ อบต.
4)สถานีอนามัย

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าไหมมัดหมี่/ผ้าไหมพื้น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทอจากไหมมีทั้งเป็นลวดลายที่สวยงาม มีความปราณีตในการทอ

สินค้าโอทอป ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด