ข้อมูลตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีหมู่บ้านในการปกครองจำนวน 14 หมู่บ้าน

พื้นที่

ตำบลน้ำคำมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 64.89 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 40,556.25 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลนาใหญ่ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป เลึ้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,084 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 9 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 70.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางออกจากที่ว่าการอำเภอเส้นทางถนนลาดยาง ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร
จากอำเภออาจสามารถ ทางลาดยาง,ลูกรัง ระยะทาง 30,000 เมตร(30 ก.ม.)
จากอำเภอเมืองสรวง ทางลาดยาง,ลูกรัง ระยะทาง 24,000 เมตร(24 ก.ม)

ผลิตภัณฑ์

เครื่องจักสาน

สถานที่

1) วัด/สำนักสงฆ์ 11 แห่ง
2) สถานีอนามัย 2 แห่ง
3) โรงเรียน 6 แห่ง
4)โบสถ์ 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าไหมสายรุ้ง ผ้าไหมสายรุ้ง
2 เครื่องจักสานด้วยไม้ไผ่ เป็นเครื่องจักสานที่ใช้วัสดุจากไม้ไผ่มาผลิตหลากหลายรูปแบบ เช่น กระติบข้าว ตะกร้า สุ่มไก่ ข้อง

สินค้าโอทอป ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด