ข้อมูลตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลห้วยหินลาด แยกออกมาจากตำบลหัวโทน กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อปี 2540 การตั้งชื่อตำบลเป็นการตั้งชื่อตามแหล่งน้ำธรรมชาติคือลำห้วยหินลาด

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงสลับกับท้องนา ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทอผ้า หัตถกรรมพื้นบ้านและทำไร่

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า ครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

จากที่ว่าการอำเภอสุวรรณภูมิ ถึงตำบลห้วยหินลาด มี 2 เส้นทางคือ สายสุวรรณภูมิ-ยโสธร ถึงทางแยกทางเข้าบ้านหนองโค้ง และสายสุวรรณภูมิ – อาจสามารถ ถึงทางแยกทางเข้าบ้านตากแดด-หัวโทน

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหม

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด