ข้อมูลตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลทุ่งกุลา เดิมเป็นตำบลที่อยู่ในตำบลทุ่งหลวง เนื่องจากพื้นที่กว้างใหญ่จึงขอแยกจากตำบลทุ่งหลวง เมื่อปี พ.ศ. 2527

พื้นที่

ตำบลทุ่งกุลา เป็นตำบลที่มีภูมิประเทศเป็นที่ราบเรียบ ด้านเหนือของตำบลจะเป็นพื้นที่สูงและลาดต่ำลงสู่ทิศใต้ มีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ จรดตำบลสระคู
ทิศใต้ จรดตำบลขาคีม และตำบลโพนครก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
ทิศตะวันออก จรดตำบลท่าหาดยาว ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก จรดตำบลทุ่งเขาหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ ทอผ้า

สาธารณูปโภค

มีระบบไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

ระยะทางจากอำเภอสุวรรณภูมิถึงตำบลทุ่งกุลา 24 กม. เป็นถนนลาดยาง 16 กม. ถนนลูกรัง 8 กม

ผลิตภัณฑ์

ข้าวหอมมะลิ

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด