ข้อมูลตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลทุ่งศรีเมือง แต่ก่อนขึ้นกับตำบลเมืองทุ่ง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นตำบลที่ใหญ่ มีจำนวน 16 หมู่บ้าน ต่อมาเมื่อปี 2531 จึงได้แยกออกจากตำบลเมืองทุ่ง ใช้นามสภาพบริเวณที่ตั้ง ลักษณะเป็นที่ราบ กว้าง เลยได้ชื่อว่า”ตำบลทุ่งศรีเมือง” มีจำนวน 11 หมู่บ้าน โดยมีนายอุดม วรรณภูงา เป็นกำนันคนปัจจุบัน มีประชากร ชาย 3,436 คน หญิง 3,436 คน รวม 7,083 ครัวเรือน

พื้นที่

เนื้อที่ทั้งหมด 15,675 ไร่ ประมาณ 16.27 ตารางกิโลเมตร ลักษณะเป็นที่ราบพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่นา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ จรดตำบลเมืองทุ่ง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ จรดตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก จรดตำบลพันขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก จรดตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ รับจ้างหรือกรรมกรทั่วไป

สาธารณูปโภค

- ไฟฟ้า ได้รับการบริการครบ ทั้ง 11 หมู่บ้าน
- น้ำประปา จำนวน 5 หมู่บ้าน
- โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 8 ตู้
- ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและภายในหมู่บ้านเป็นถนนหินลูกรัง คอนกรีต ลาดยาง

การเดินทาง

จากถนนลาดยางอำเภอสุวรรณ จังหวัดร้อยเอ็ด – อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ แยกจากตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ ด้านทิศตะวันออกถึงบ้านหนองตอ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งศรีเมือง. ระยะทาง 6 กม.

ผลิตภัณฑ์

จักสานจากไม้ไฝ่

สถานที่

1) วัด จำนวน 10 แห่ง
2) โรงเรียน จำนวน 3 แห่ง
3) สถานีอนามัย จำนวน 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระติบข้าว ตะกร้า มีหลายขนาดตามความต้องการของลูกค้าและมีความคงทน

สินค้าโอทอป ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด