ข้อมูลตำบลหนองผือ อำเภอเมืองสรวง ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองผือ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองสรวง ประกอบไปด้วย 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหนองผือ หมู่ 2 บ้านป่ายาง หมู่ 3 บ้านหนองเม็ก หมู่ 4 บ้านเหล่าฮก หมู่ 5 บ้านป่าม่วง หมู่ 6 บ้านโนนค้อ หมู่ 7 บ้านวนาทิพย์ หมู่ 8 บ้านหนองผือ หมู่ 9 บ้านเหล่าฮก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.บ้านดู่ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.คูเมือง, กกกุง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.เมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดด่อกับ ต.หนองแก้ว, แคนใหญ่ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ผลิตภัณฑ์

ธูปหอม

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าไหมมัดหมี่
2 ขนมนางเล็ดน้ำแตงโม ขนมนางเล็ดน้ำแตงโม
3 ธูปหอม ผลิตภัณฑ์ธูปหอมบ้านป่ายาง มีกลิ่นหอมสดชื่น จุดไฟติดง่าย

สินค้าโอทอป ตำบลหนองผือ อำเภอเมืองสรวง ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองผือ อำเภอเมืองสรวง ร้อยเอ็ด