ข้อมูลตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมตำบลคูเมือง อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และแบ่งเขตการปกครองออกเมื่อปี 2526 ประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาถิ่น(อีสาน) นับถือศาสนาพุทธ ปัจจุบันอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด และมีหมู่บ้านในการปกครอง จำนวน 10 หมู่บ้าน

พื้นที่

ตำบลคูเมือง มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การเพาะปลูก มีพื้นที่รวมทั้งหมด 30,225 ไร่ สภาพถนนเป็นถนนคอนกรีต
ถนนลาดยาง และถนนลูกรัง มีความสะดวกในการคมนาคม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลหนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลนาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลกกกุง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา,เลี้ยงสัตว์
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้า ประปาหมู่บ้าน ครบทุกหมู่บ้าน
- โทรศัพท์สาธารณะ 25 แห่ง

การเดินทาง

จากจังหวัดร้อยเอ็ด สามารถใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 215 ระยะทางห่างจากตัวจังหวัดถึงอำเภอเมืองสรวง 26 กม. และที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอเมืองสรวง ตั้งอยู่ในเขตตำบลหนองผือ และเดินทางไปทาง ทิศใต้ประมาณ 15 กม. เป็นเส้นทางเข้าหมู่บ้านดงเกลือ หมู่ 10 ตำบลคูเมือง เป็นหมู่บ้านที่มีการผลิตข้าวหอมมะลิ

ผลิตภัณฑ์

ข้าวหอมมะลิ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวหอมมะลิ เป็นข้าวสารหอมมะลิ มีกลิ่นหอม เม็ดใหญ่หุงขึ้นหม้อ ปลอดภัยไร้สารพิษ
2 ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม

สินค้าโอทอป ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง ร้อยเอ็ด