ข้อมูลตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมตำบลกกกุง อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และแบ่งเขตการปกครองออกมาเมื่อ ปี 2526 ประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาถิ่น(ภาษาลาว) นับถือศาสนาพุทธ ปัจจุบันอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด มี 11 หมู่บ้าน อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 15 กม

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การเพาะปลูก มีพื้นที่ทั้งหมด 30,225 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลเมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลนาดี อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลหนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลคูเมือง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

- ไฟฟ้า ประปา ครบทุกครัวเรือน
- โทรศัพท์สาธารณะ 18 แห่ง

การเดินทาง

จากจังหวัดร้อยเอ็ด ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 215 ระยะทางห่างตัวจังหวัดถึงอำเภอเมืองสรวง 26 กม. ที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอเมืองสรวง ตั้งอยู่ในเขตตำบลหนองผือ เดินทางไปทางทิศใต้ประมาณ 15 กม. เป็นเส้นทางเข้าหมู่บ้านยางคำ หมู่ 6 ตำบลกกกุง เป็นหมู่บ้านที่มีการผลิตเกลือสินเธาว์ผสมสารไอโอดีน

ผลิตภัณฑ์

เกลื่อไอโอดีน

สินค้าที่น่าสนใจ
1 เกลือสินเธาว์ผสมสารไอโอดีน เป็นเกลือสินเธาว์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้ว และผสมสารไอโอดีน สะอาดถูกหลักอนามัย
2 เรือจำลอง เรือจำลอง

สินค้าโอทอป ตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง ร้อยเอ็ด