ข้อมูลตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมตำบลเมืองสรวง แต่ก่อนอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และแบ่งเขตการปกครองออกมาเมื่อ
ปี 2526 ประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาอีสาน (ลาว) นับถือศาสนาพุทธ อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด
ในปัจจุบันมีหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน อยู่ห่างจากตัวอำเภอ 3 กม.

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก มีพื้นที่รวมทั้งหมด 27,25 ไร่ อาชีพหลักของประชาชนคือ การทำนา อาชีพรอง
คือ เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง ค้าขาย สภาพถนนในตำบลเป็นถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต และถนนลูกรัง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ จรดกับตำบลบ้านดู่ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ จรดกับตำบลกกกุง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก จรดกับตำบลหนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก จรดกับหนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า ประปา ครบทุกหมู่บ้าน
โทรศัพท์สาธารณะ 24 แห่ง

การเดินทาง

เดินจังหวัดร้อยเอ็ด สามารถใช้เส้นทางหลวง หมายเลข 215 ระยะทางห่างจากตัวจังหวัดถึงอำเภอเมืองสรวง 26 กม. และที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอเมืองสรวง ตั้งอยู่ในเขตตำบลหนองผือ และเดินทางไปทางทิศตะวันออกประมาณ 3 กม. เป็นเส้นทางเข้าหมู่บ้านเมืองสรวง เป็นหมู่บ้านที่มีการผลิตขนมกระหรี่ปั๊บของกลุ่มอาชีพสตรี

ผลิตภัณฑ์

ขนมกระหรี่ปั๊บ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนมกะหรี่ปั๊บ เป็นขนมหรืออาหารว่าง มีรสชาติหวาน หอม กรอบ อร่อย สะอาดถูกหลักอนามัย

สินค้าโอทอป ตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง ร้อยเอ็ด