ข้อมูลตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโพนทรายเดิมอยู่ในเขตการปกครองของตำบลสามขา ซึ่งเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อมาปี 2512-2518 ผู้นำท้องถิ่นและสภาตำบลโพนทราย เห็นว่าการไปติดต่อราชการที่อำเภอสุวรรณภูมิ การคมนาคมไม่สะดวก จึงได้มีการเคลื่อนไหวเรียกร้องขอยกฐานะเป็นอำเภอ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร จนเมื่อปี 2519 จึงได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอโพนทราย และปี 2532 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะให้เป็นอำเภอโพนทราย ตำบลโพนทราย มีหมู่บ้านที่อยู่ในการปกครอง 14 หมู่บ้าน อยู่ในเขตเทศบาล 11 หมู่บ้าน และอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 3 หมู่บ้าน

พื้นที่

พื้นที่ของตำบลโพนทรายเป็นที่ราบ และที่ราบลุ่ม บริเวณพื้นที่รอบ ๆ ชุมชนจะเป็นพื้นที่ประกอบกสิกรรม และไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย มีพื้นที่รวม 29,273 ไร่ ผลการพัฒนาตามข้อมูล กชช.2 ค มีหมู่บ้านก้าวหน้า 2 หมู่บ้าน และปานกลาง 1 หมู่บ้าน (เฉพาะในเขต อบต.) ผลการสำรวจข้อมูลจปฐ. ไม่ผ่านเกณฑ์เรื่องรายได้ โดยมีรายได้เฉลี่ยเพียง 13,200 บาท

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอสุวรรณภูมิ และกิ่งอำเภอหนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลยางคำ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภอราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลยางคำ,ตำบลสามขา และ ตำบลศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า ครบทุกหมู่บ้าน
น้ำประปา หมู่บ้านในเขตเทศบาลใช้น้ำประปาของกรมอนามัยโทรศัพท์สาธารณะ 10 แห่ง

การเดินทาง

การเดินทางจากจังหวัดร้อยเอ็ด ไปตำบลโพนทราย ใช้ถนนทางหลวงจังหวัด สายร้อยเอ็ด-สุวรรณภูมิ ระยะทางประมาณ 65 กม. และถนนทางหลวงจังหวัดสายสุวรรณภูมิ-ราษีไศล ระยะทางประมาณ 27 กม.

ผลิตภัณฑ์

ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม

สถานที่

1)วัด 2 แห่ง
2)โรงเรียน 1 แห่ง
3)ที่ว่าการอำเภอโพนทราย
4) สำนักงานเทศบาลตำบลโพนทราย
5) โรงพยาบาลอำเภอโพนทราย
6) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนทราย

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวหอมมะลิ 100% ตราทุ่งกุลา 101 ข้าวหอมมะลิ 100% ตราทุ่งกุลา 101
2 ดอกไม้จากรังไหม เป็นดอกไม้ที่ประดิษฐ์จากรังไหม เป็นรูปดอกไม้ต่าง ๆ หลาก แบบหลายสีสวยงาม แต่งเลียนแบบธรรมชาติได้ประณีตที่สุด
3 ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม ดอกไฮเดนเยีย
4 ผ้าฝ้ายลายสาเกตุ ผ้าฝ้ายลายสาเกตุ
5 สุรากลั่นชุมชน สุรากลั่นชุมชน

สินค้าโอทอป ตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย ร้อยเอ็ด