ข้อมูลตำบลสามขา อำเภอโพนทราย ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลสามขา เดิมอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอสุวรรณภูมิ ต่อมาได้แยกเป็นกิ่ง อ. โพนทราย โดยตำบลสามขาได้ขึ้นกับกิ่งอำเภอโพนทราย และต่อมาเป็นอำเภอโพนทรายในปัจจุบัน ตำบลสามขามีหมู่บ้านในการปกครอง จำนวน 8 หมู่บ้าน

พื้นที่

ตำบลสามขา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอโพนทราย ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 10 กม. อยู่ชายทุ่งกุลาร้องไห้

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ อำเภอรัตนบุรี จ.สุรินทร์
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลโพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลท่าหาดยาว อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง, ค้าขาย

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า ครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

ตำบลสามขามีถนนสายหลักที่ผ่านตำบลสามขาได้แก่ ถนน รพช. สายชะโด-ฮ่องสังข์ ในเขตตำบลสามขา ได้รับงบประมาณบูรณะลาดยาง 2 ช่วง ประมาณ 3 กม. ซึ่งยังไม่เพียงพอ นอกจากนั้นมีถนนเชื่อมตำบลศรีสว่าง คือ สายสามขา-ดงหมากไฟ ระยะทางประมาณ 10 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหม, ผ้าฝ้าย

สถานที่

1)วัด/สำนักสงฆ์ 4/3 แห่ง
2)องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
3)สถานีอนามัย 1 แห่ง
4) โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง
5) โรงเรียนมัธยม 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าฝ้ายลายสาเกตุ ผ้าฝ้ายลายสาเกตุ
2 ผ้าไหมมัดหมี่ เป็นผ้าไหมลายมัดหมี่สวยงาม มีหลายลาย หลายสี สวยงามฝี มือปราณีต สีไม่ตก

สินค้าโอทอป ตำบลสามขา อำเภอโพนทราย ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลสามขา อำเภอโพนทราย ร้อยเอ็ด