ข้อมูลตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนทราย ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลศรีสว่างเดิมอยู่ในเขตการปกครองของตำบลสามขา และตำบลสามขาขึ้นอยู่กับอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อแบ่งเขตอำเภอโพนทรายออกจากอำเภอสุวรรณภูมิแล้ว ตำบลศรีสว่างเป็นตำบลที่มีพื้นที่และประชากรมากที่สุดในจำนวน 5 ตำบลของอำเภอโพนททราย ตำบลศรีสว่างมีหมู่บ้านที่อยู่ในการปกครอง 15 หมู่บ้าน

พื้นที่

สภาพทั่วไปของตำบลศรีสว่าง มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบ ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ลำน้ำเสียว กิ่งอำเภอหนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลสามขา,ตำบลท่าหาดยาว อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลโพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอสุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม หัตถกรรม เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้า ครบทุกหมู่บ้าน
- ประปา มี 11 หมู่บ้าน
- โทรศัพท์สาธารณะ 9 แห่ง

การเดินทาง

มีถนนสายหลักตัดผ่านตำบลศรีสว่าง คือ ทางหลวงหมายเลข 2086 ระหว่างอำเภอสุวรรณภูมิ และอำเภอโพนทราย จ.ร้อยเอ็ด ระยะทาง 30 กม

ผลิตภัณฑ์

ข้าวหอมมะลิ,ผ้าไหม

สถานที่

1)โรงเรียนประถมศึกษา 6 แห่ง
2) โรงเรียนขยายโอกาส 3 แห่ง
3) วัด 8 แห่ง
4) สถานีอนามัย 2 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
2 ตุ๊กตานก เป็นตุ๊กตารูปนก สีสันสวยงาม มีหลายขนาด
3 ผ้าไหมมัดหมี่ลายสาเกต ผ้าไหมมัดหมี่ลายสาเกต

สินค้าโอทอป ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนทราย ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนทราย ร้อยเอ็ด