ข้อมูลตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลยางคำเดิมอยู่ในเขตการปกครองของตำบลโพนทรา อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ปัจจุบันมีหมู่บ้านในการปกครอง 10 หมู่บ้าน

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลยางคำ เป็นที่ราบลุ่มติดกับแม่น้ำมูล อยู่ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ ราษฎรประกอบอาชีพทำนา เป็นหลัก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ แม่น้ำมูล อำเภอรัตนบุรี จ.สุรินทร์
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลด่าน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลสามขา อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม หัตถกรรม

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า โทรศัพท์ ครบ 10 หมู่บ้าน

การเดินทาง

การเดินทางโดยเส้นทางถนนหลวงสาย 2086 ระหว่างอำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด และอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยห่างจากอำเภอโพนทราย 5 กม. ห่างจากอำเภอราษีไศล 25 กม.

ผลิตภัณฑ์

หัตถกรรมจากต้นกก

สถานที่

1)วัดกู่คันธนาม
2)โรงเรียน 3 แห่ง
3)สถานีอนามัย 1 แห่ง
4) แห่งศึกษาธรรมชาติกุดเป่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดกู่คันธนาน เป็นวัดที่มีโบราณสถาน ปรางค์กู่ สวยงาม

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระติบข้าว เป็นกระติบข้าวเหนียวที่สานจากต้นกกพันธุ์เมาเลย์ ซึ่งมีคุณสมบัติในเก็บข้าวให้อุ่นได้นาน ข้าวไม่ติดกระติบข้าว
2 จักสาน กก ผือ ทาม จักสาน กก ผือ ทาม

สินค้าโอทอป ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย ร้อยเอ็ด