ข้อมูลตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมตำบลท่าหาดยาว อยู่ในเขตการปกครองของตำบลสามขา ต่อมาได้แยกออกมาปกครองตนเอง โดยจัดตั้งเป็น ตำบลท่าหาดยาง ในปัจจุบัน มีหมู่บ้านในการปกครอง 10 หมู่บ้าน

พื้นที่

ตำบลท่าหาดยาว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอโพนทราย ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 15 กม. และห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ดประมาณ 77 กม. อยู่ชายทุ่งกุลาร้องไห้ ติดกับแม่น้ำมูล

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ลำน้ำมูล ตำบลทับใหญ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลสามขา อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลทุ่งกุลา อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง ค้าขาย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 4,696 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ถนนสายหลักติดต่อกับอำเภอ จำนวน 1 สาย คือ สายชะโด-ฮ่องสังข์ เป็นถนนลาดยางเป็น 2 ช่วง ๆ ละ 3 กม. ระยะทางห่างจากอำเภอประมาณ 15 กม. มีถนนลูกรังเชื่อมระหว่าง 2 หมู่บ้าน

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหม

สถานที่

1) วัด 7 แห่ง
2) โรงเรียน 4 แห่ง
3) สถานีอนามัย 1 แห่ง
4) องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง

ร้านอาหาร
1 ร้านหม่องโภชนา เชิงสะพานสามสัมพันธ์ ท่าหาดยาว ประเภทอาหารเมนูเด็ด ปลาแม่นำ้มูล และอาหารตามสั่ง พร้อมเครื่องดื่มทุกชนิด

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าไหมมัดหมี่ เป็นผ้าที่ทอจากไหม หลากสีหลายลาย สวยงาม ฝีมือปราณีต

สินค้าโอทอป ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย ร้อยเอ็ด