ข้อมูลตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลอาจสามารถ เป็นตำบลหนึ่งใน 10 ตำบลของอำเภออาจสามารถ มีจำนวนหมู่บ้านในเขตปกครอง 17 หมู่บ้าน

พื้นที่

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของตำบลเป็นพื้นที่ราบสูง สภาพพื้นดินเป็นดินปนทราย ป่าโดยทั่วไปเป็นป่าโปร่ง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลโพนเมือง,ตำบลบ้านแจ้ง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลหนองขาม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลหนองขาม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลหน่อม และตำบลหนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ หัตถกรรม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,436 ครัวเรือน

การเดินทาง

โดยทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2043 ห่างจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ดไปทางทิศตะวันออก ระยะทาง 29 กม.

ผลิตภัณฑ์

กระติบข้าวจากต้นไหล

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ ร้อยเอ็ด