ข้อมูลตำบลบ้านแจ้ง อำเภออาจสามารถ ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านแจ้งแยกจากตำบลหน่อม เมื่อปี 2498 แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน ต่อมามีการเปลี่ยนแปลง โดยเอาบ้านชีโหล่น และบ้านหัวนา ซึ่งขึ้นกับตำบลโพนเมือง มาขึ้นกับตำบลบ้านแจ้ง และให้บ้านโนนแฮด บ้านกลอย บ้านแมค บ้านจ้อก้อ บ้านหัวดอน และบ้านเปลือย ไปขึ้นกับตำบลหน่อม ปัจจุบันตำบลบ้านแจ้งมีหมู่บ้านในเขตการปกครอง 9 หมู่บ้าน

พื้นที่

เป็นที่ลุ่มและที่ดอน มีแม่น้ำชีไหลผ่านและเป็นปัจจัยในการเกษตร แต่มักมีน้ำท่วมเมื่อฤดูน้ำหลาก พื้นที่ทำนาร้อยละ 75

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลโพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลหน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลนางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลอาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ หัตถกรรม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 951 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 5 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 1.20 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

มี 3 เส้นทาง คือ 1. ระหว่างถนนสายร้อยเอ็ด-พนมไพร บริเวณสามแยกหน้าสำนักงานไฟฟ้าอำเภออาจสามารถ
(ถนนลูกรัง) 2. ถนน รพช. สายโพนเมือง-จ้อก้อ ผ่านตำบลบ้านแจ้ง (ถนนลูกรังและลาดยางบางส่วน) 3. ถนนสายบ้านโนนสะอาด-โนนโพธิ์ (ลาดยาง) เข้าบริเวณหน้าวัดอุบลพรทิพย์ไปทางโรงเรียนอาจสามารถวิทยา

ผลิตภัณฑ์

หมวก

สถานที่

1)วัด 7 แห่ง
2)โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง
3)โรงเรียนขยายโอกาส ม. 1 จำนวน 3 แห่ง
4) สถานีอนามัย 1 แห่ง
5) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแจ้ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดท่าค้อเสมา วัดท่าค้อเสมา ตั้งขึ้นเมื่อราวปี 2384 ได้รับประราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี 2420 ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมแบบพื้นเมืองอีสาน ที่มีคุณค่าคือ สิมหรืออุโบสถ สร้างขึ้นเมื่อราวปี 2412 และภายในสิม มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่คือ หลวงพ่อเกศมาด สร้างขึ้นเมื่อปี 2448 และภายในวัดยังมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่สวยงาม บรรยากาศโดยรอบเป็นธรรมชาติ มีแม่น้ำชีไหลผ่าน
2 วัดพระงามมหาธาตุ เป็นสิ่งที่ชาวบ้านสักการะบูชา มีตำนานเล่าว่า ในดงป่าใหญ่แห่งนี้ มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ ชาวบ้านเข้าไป สำรวจดู ปรากฏว่า ได้พบพระพุทธรูปองค์ใหญ่ตามคำเล่าลือจริง ๆ โดยประดิษฐานอยู่บนฐานอิฐที่สร้างเป็นเอวขันคล้ายโบสถ์ แท่นกว้าง 12 ศอก ยาว 22 ศอก สูง 5 ศอก องค์พระพุทธรูปมีหน้าตักกว่าง 6 ศอก สูง 8 ศอก หันหน้าไปทางทิศ ตะวันออก องค์พระพุทธรูปเป็นสีทองสวยงามมาก ชาวบ้านจึงได้สร้างวัดพระงามตามที่พบพระพุทธรูป และตรงที่พระพุทธรูปประดิษฐานอยู่เดิม

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวโพด เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร มีทั้งข้าวโพดหวาน ข้าวโพดข้าวเหนียว อร่อยให้คุณค่าทางอาหาร
2 ผ้าไหม เป็นผ้าที่ทอจากไหม มีทั้งผ้าถุง และผ้าสำหรับตัดชุด หลายลายหลากสีสวยงาม
3 หมวกสานจากปอแก้ว เป็นหมวกที่สานจากปอแก้ว ที่ผ่านการฟอกสีแล้ว

สินค้าโอทอป ตำบลบ้านแจ้ง อำเภออาจสามารถ ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ้านแจ้ง อำเภออาจสามารถ ร้อยเอ็ด