ข้อมูลตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองขาม เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภออาจสามารถ ประกอบไปด้วย 16 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหนองขาม หมู่ 2 บ้านหนองแวง หมู่ 3 บ้านดงสว่าง หมู่ 4 บ้านเมืองคลอง หมู่ 5 บ้านลิ้นฟ้า หมู่ 6 บ้านหนองฮาง หมู่ 7 บ้านเป้า หมู่ 8 บ้านหัวดอนงัว หมู่ 9 บ้านหนองม่อง หมู่ 10 บ้านหนองแซง หมู่ 11 บ้านแวง หมู่ 12 บ้านหนองยางน้อย หมู่ 13 บ้านหนองแฮด หมู่ 14 บ้านหนองขามใต้ หมู่ 15 บ้านหนองแคน หมู่ 16 บ้านน้ำพระทัย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ต.น้ำคำ, หัวโทน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 3,064 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 107 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 3.49 ของจำนวนหลังคาเรือน

ผลิตภัณฑ์

ตุ๊กตาพวงกุญแจ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 มวยนึ่งข้าว
2 ตุ๊กตาพวงกุญแจ เป็นผลิตภัณฑ์พวงกุญแจตุ๊กตารูปแบบต่าง ๆ สวยงาม มีน้ำหนักเบา กระทัดรัด
3 ถ้วย ชาม เซรามิก ถ้วย ชาม เซรามิก
4 ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมมัดหมี่
5 มวยนี่งข้าว มวยนี่งข้าว
6 มวยนึ่งข้าว (นางบุญถิน) มวยนึ่งข้าว
7 มวยนึ่งข้าว (นางอำคา) มวยนึ่งข้าว

สินค้าโอทอป ตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ ร้อยเอ็ด