ข้อมูลตำบลหนองบัว อำเภออาจสามารถ ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมตำบลหนองบัว ขึ้นกับตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ เมื่อปี 2508 ได้แยกออกมาตั้งเป็นตำบลหนองบัว ซึ่งตั้งชื่อตามหมู่บ้านหนองบัวพานแย และต่อมาจึงตั้งเป็นตำบลหนองบัว อยู่ในเขตการปกครองของอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งการปกครองออกเป็น 10 ตำบล

พื้นที่

มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินทราย ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร พูดภาษาถิ่นคือภาษาอีสาน และนับถือศาสนาพุทธ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลขี้เหล็ก และ ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลดู่ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 191 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 4 หลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลหนองบัว จากที่ว่าการอำเภออาจสามารถ โดยเส้นทางของกรมโยธา ระยะทาง 13 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผ้าลายขิต,ผ้าพื้น,ผ้ามัดหมี่

สถานที่

1) วัด 4 แห่ง
2) โรงเรียน 3 แห่ง
3) องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ เป็นผ้าฝ้ายที่ย้อมด้วยสีธรรมชาติ และนำมาทอเป็นผืน หรือทอด้วยลวดลาย หลายสีสวยงาม ฝีมือประณีต

สินค้าโอทอป ตำบลหนองบัว อำเภออาจสามารถ ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองบัว อำเภออาจสามารถ ร้อยเอ็ด