ข้อมูลตำบลบ้านดู่ อำเภออาจสามารถ ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านดู่ เดิมขึ้นกับตำบลขี้เหล็ก อำเภออาจสามารถ ต่อมาการปกครองยุ่งยากลำบากขึ้น เพราะมีหมู่บ้านที่จัดตั้งขึ้นใหม่มาก ฉะนั้นเมื่อปี 2500 จึงแยกการปกครองออกมาเป็นตำบลบ้านดู่ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด มีหมู่บ้านในการปกครอง 11 หมู่บ้าน

พื้นที่

พื้นที่ตั้งอยู่บนที่ราบสูง สภาพดินเป็นดินทราย มีคลองอีสานเขียวไหลผ่าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลเขวาทุ่ง อ.ธวัชบุนรี จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลเมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลแคนใหญ่ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,110 ครัวเรือน

การเดินทาง

เดินทางโดยเส้นทางถนน รพช. สภาพถนนเป็นถนนลูกรัง ระยะทางจากอำเภออาจสามารถ ถึงตำบลบ้านดู่ ระยะทาง 19 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหม

สินค้าโอทอป ตำบลบ้านดู่ อำเภออาจสามารถ ร้อยเอ็ด