ข้อมูลตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเมยวดีได้แยกเขตการปกครองออกมาจาก ต.ชุมพร อ.โพนทอง เมื่อ ปี พ.ศ. 2521 โดยมีกำนันคนแรกชื่อ นายน้อย วรรณราชู ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา และค้าขาย อื่น ๆ บ้างเล็กน้อย ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ เดิมที่ ต.เมยวดี มีชื่อเรียกแต่ก่อนว่า "บ้านหนองอีเมย" เนื่องจากในสมัยก่อนพื้นที่ยังมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ รวมทั้งสัตว์ป่ามากมาย มีสัตว์ตระกูลโคป่าตัวหนึ่ง ชื่อว่า "ตัวเมย" ได้มากินน้ำที่หนองน้ำ แล้วได้เสียชีวิตลงที่หนองน้ำแห่งนั้น เมื่อชาวบ้านได้ตั้งหมู่บ้าน และ พบซากตัวเมยจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า "บ้านหนองอีเมย" ต่อมาจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นเมยวดีจนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มสลับที่ดอนบ้านเล็กน้อย สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย มีพื้นที่ทั้งหมด 22.02 ตร.กม. หรือประมาณ 13,758 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ชมสะอาด และ ต.ชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไร่, ทำสวน, และหัตถกรรมในครัวเรือน

สาธารณูปโภค

มีระบบไฟฟ้า และน้ำประปาใช้ครบทุกครัวเรือน มีโทรศัพท์ประมาณ 60% ของครัวเรือนทั้งหมดในตำบล มีรถวิ่งประจำทางระหว่าง อ.เมยวดี โพนทอง และเมยวดี กรุงเทพฯ ทุกวัน รวมทั้งตลาดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคทุกวัน

การเดินทาง

การเดินทางจากจังหวัดร้อยเอ็ดสู่ อ.เมยวดีมีดังนี้ จาก จ.ร้อยเอ็ดสู่ อ.โพนทอง ด้วยเส้นทางลาดยางหมายเลข 23A ระยะทาง 47 กม. จาก อ.โพนทองสู่ อ.เมยวดี ด้วยถนนลาดยาง รพช. ระยะทาง 26 กม. และเข้าสู่พื้นที่ ตำบลด้วย

ผลิตภัณฑ์

ผ้าขาวม้าสารพัดประโยชน์

สถานที่

1. ที่ว่าการอำเภอ
2. อบต.เมยวดี
3.สถานีตำรวจ
4. โรงพยาบาล
5. สำนักงานสาธารณะสุข
6. โรงเรียนบ้านหนองเมย
7. วัดศรีสว่างอาราม
8. หนองเมย (หนองน้ำ)

ร้านอาหาร
1 ครัวมะลิ หน้าโรงพยาบาลเมยวดี ขายปลาเผา อาหารพื้นบ้าน ข้าวเหนียวส้มตำ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าไหมมัดหมี่
2 ผ้าขาวม้าสารพัดประโยชน์ ผ้าขาวม้าทอจากเส้นด้ายฝ้าย มีประโยชน์ใช้สำหรับ นุ่ง ห่ม และแปรรูปอื่น ๆ
3 ผ้าห่มไหมพรม ผ้าห่มไหมพรม
4 ผ้าห่มไหมพรม ผ้าห่มไหมพรม
5 ผ้าไหม ผ้าไหม

สินค้าโอทอป ตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี ร้อยเอ็ด