ข้อมูลตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลชุมพร เมื่อก่อนขึ้นกับอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีกำนันตำบลคนแรกชื่อ นายอำนาจ ประทุมเดช ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา และค้าขาย อื่น ๆ บ้างเล็กน้อย ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ ลักษณะของตำบลชุมพร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและมีสายน้ำตามธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ ลำน้ำยังซึ่งอาณาเขตระหว่าง อำเภอเมยวดี และอำเภอโพนทอง และลำห้วยทราย เป็นอาณาเขตระหว่าง อำเภอเมยวดีกับอำเภอหนองพอก และอำเภอโพนทอง ในบริเวณตำบลชุมพร มีลำห้วยมะโมง, ลำห้วยไผ่, ลำห้วยกลอย, ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มสลับที่ดอนบ้านเล็กน้อย สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย มีพื้นที่ทั้งหมด 61.81 ตร.กม. หรือประมาณ 38,631.25 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และหัตถกรรมงานฝีมือ เช่น เจียระไนหอย ทอผ้า

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,500 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 140 หลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลโดยทางรถยนต์ สถาพถนนเป็นถนนลาดยางตลอดเส้นทาง ระยะทาง 12 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

หอยเจียระไน

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี ร้อยเอ็ด