ข้อมูลตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลบุ่งเลิศ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมยวดี ประกอบไปด้วย 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านบุ่งเลิศ หมู่ 2 บ้านใหม่ไฟฟ้า หมู่ 3 บ้านโป่ง หมู่ 4 บ้านคำอุดม หมู่ 5 บ้านคำนางตุ้ม หมู่ 6 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 7 บ้านบุ่งเลิศเหนือ หมู่ 8 บ้านหนองม้า หมู่ 9 บ้านเลิศสมบูรณ์

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ จ.กาฬสินธุ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.ชมสะอาด, ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ จ.กาฬสินธุ์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพรอง ทอผ้า

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ, ผลิตภัณฑ์จากผ้า-ผ้าห่มไหมพรม

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี ร้อยเอ็ด