ข้อมูลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลศรีสมเด็จเป็นตำบลที่เก่าแก่ ซึ่งเดิมนั้นขึ้นต่ออำเภอเมืองร้อยเอ็ด ต่อมาในปี พ.ศ.2535 ได้แยกการปกครองจากอำเภอเมือง เป็นกิ่งอำเภอศรีสมเด็จ ปี พ.ศ.2537 ได้ยกฐานะเป็นอำเภอศรีสมเด็จ ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาอิสาน นับถือศาสนาพุทธ แบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านพิมพ์พัฒนา, หมู่ 2 บ้านหนองสองห้อง, หมู่ 3 บ้านก่อ, หมู่ 4 บ้านเหล่าล้อ, หมู่ 5 บ้านโคกข่า, หมู่ 6 บ้านหนองโก , หมู่ 7 บ้านเหล่าล้อ, หมู่ 8 บ้านหนองเม็ก, หมู่ 9 บ้านแสบง, หมู่ 10 บ้านศรีสมเด็จ, หมู่ 11 บ้านป่ากุง,หมู่ 12 บ้านบุมะเขือ, หมู่13 บ้านก่อ

พื้นที่

ตำบลศรีสมเด็จพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินทราย ราบลุ่มและที่ดอน สูงๆ ต่ำๆ มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 23,475 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ้านบาก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำหน่อไม้ฝรั่ง, ทำเปลไนล่อน, ทำกระตับข้าวด้วยต้นกก, ทำแคปหมู

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,031 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลศรีสมเด็จสะดวกมากเป็นถนนลาดยางตลอดถนนจากทางแยกสายร้อย อ.วาปีปทุม ถึงวัดป่ากุง (หลวงปู่สี) 8 กิโลเมตร ทางแยกถนนสายร้อยเอ็ด - สารคาม (ค่าย รง.พัน 6) ถึง ต.ศรีสมเด็จ ระยะทาง 11 กิโลเมตร และจากทางแยกถนนร้อยเอ็ด - วาปี (จุดหนองแวงควง) ถึงต.ศรีสมเด็จ 8 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

หน่อไม้ฝรั่ง

สถานที่

1. วัดป่ากุง (หลวงปู่สี)

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดป่ากุง (วัดหลวงปู่สี) มีพระพุทธรูปอันเป็นมิ่งขวัญของชาว อ.ศรีสมเด็จ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือ ในโบสถ์ที่ก่อสร้างเป็นเอกลักษณ์ของหลวงปู่สี ภายในกุฏิจำวัดหลวงปู่สีมีสระเลี้ยงปลา 10 ไร่ มีปลาขนาดใหญ่ทุกชนิดชมได้ทุกเวลา

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม
2 หน่อไม้ฝรั่ง ผลิตหน่อไม้ฝรั่งเกรดรวม กิโลกรัมละ 22 บาท ทำเป็นมัดๆ ละ 1 กิโลกรัม ในการผลิตวันหนึ่งผลิตหน่อไม้ออกสู่ตลาด 200 กิโลกรัม (เฉพาะสมาชิกกลุ่มในหมู่บ้าน) ถ้านอกเขต / กลุ่มสาขา 3 จังหวัด คือ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด วันละ 500 กิโลกรัม
3 แคปหมู แคปหมู กรอบ อร่อย

สินค้าโอทอป ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด