ข้อมูลตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองใหญ่ แยกออกจากตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ปัจจุบันอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน

พื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นที่ราบ สภาพดินเป็นดินปนทราย ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา มีพื้นที่ทำนาทั้งหมด 30.8 ตร.กม.

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ต.เมืองเปลือย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ขอนแก่น อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไร่

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 815 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 10 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบล โดยเส้นทาง รพช. แยกจากถนนของกรมทางหลวง สายร้อยเอ็ด ไปอำเภอวาปีปทุม กม.ที่ 4 (บ้านขอนแก่น)
เลี้ยวขวาประมาณ 6 กม. ถึง บ้านหนองใหญ่ ต.หนองใหญ่

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหม

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าไหมมัดหมี่ เป็นผ้าไหมทอด้วยลายมัดหมี่ ทอด้วยกี่พื้นเมือง ลวดลายสวยงาม สีสันสดใส

สินค้าโอทอป ตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด