ข้อมูลตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลสวนจิก เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอศรีสมเด็จ ประกอบไปด้วย 14 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านสวนจิก หมู่ 2 บ้านหนองแวงยาว หมู่ 3 บ้านหนองไฮ หมู่ 4 บ้านกล้วย หมู่ 5 บ้านป่าแหน หมู่ 6 บ้านเหล่ากุด หมู่ 7 บ้านป่าเว่อ หมู่ 8 บ้านเหล่าอาราง หมู่ 9 บ้านหนองคูคำ หมู่ 10 บ้านดอนน้ำคำ หมู่ 11 บ้านหนองไร่ หมู่ 12 บ้านกอก หมู่ 13 บ้านสนามชัย หมู่ 14 บ้านหัวหนองแวง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เมืองเปลือย, ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.โนนภิบาล อ.แกดำ จ.มหาสารคาม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,096 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 850 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 85.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

ผลิตภัณฑ์

ผ้าฝ้ายทอยกดอก,ผ้าสไบ

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด