ข้อมูลตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโพธิ์สัย ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์สัยน้อย หมู่ที่ 2 บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 3 บ้านหนองแสง หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์สัย หมู่ที่ 5 บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 6 บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 7 บ้านโสกเชือก หมู่ 8 บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 9 บ้านโพนทอง และ หมู่ที่ 10 บ้านโสกเชือกน้อย

พื้นที่

สภาพภูมิประเทศทั่วไปของตำบลโพธิ์สัยมีภูมิประประเทศเป็นที่ราบลุ่มและที่ดอนสลับกัน มีหน้าดินลึก ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ มีความเป็นกรด - ด่างประมาณ 5.0 - 6.0 มีความลาดชัน 0 - 2% ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 160 - 200 เมตร ดินเป็นดินร่วนปนทราย ไม่เหมาะกับการทำการเกษตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลศรีแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลปอภาร อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนาและไร่ยาสูบ
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,975 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของพื้นที่

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหม

สถานที่

1)โรงเรียน จำนวน 4 แห่ง
2)วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 10 แห่ง
3)สถานีอนามัยประจำตำบล 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนมกล้วยฉาบม้วน ขนมกล้วยฉาบม้วน
2 ผ้าไหม ผ้าด้ายโทเล ผ้าฝ้าย เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทอด้วยไหม/ด้ายโทเร มีฝีมือประณีต มีลวดลายสวยงาม
3 พรมอเนกประสงค์ พรมอเนกประสงค์
4 พรมเช็ดเท้า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเศษผ้ามีทั้งที่เป็นสี่เหลี่ยมและรูปสัตว์ ผลไม้
5 หมอนสม็อค หมอนสม็อค
6 แหนมหมู แหนมหมู

สินค้าโอทอป ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด