ข้อมูลตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลม่วงลาดตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของอำเภอจังหาร เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำชี มีท่าน้ำที่ลาดเอียงสวยงาม และบริเวณที่ตั้งของหมู่บ้านมีต้นมะม่วงขึ้นหนาแน่น ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านม่วงลาด” เป็นที่มาของชื่อตำบล

พื้นที่

หมู่บ้านในตำบลจะตั้งอยู่ริมแม่น้ำชี ราษฎรประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่นาสวนผสม เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลาในกระชัง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ธัญญา อ.กมลาไสย, ต.ลำชี กิ่งอ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.ผักแว่น อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ท่าตูม อ.เมือง จ.มหาสารคาม

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน
ระบบน้ำประปา ยังไม่ครบทุกหมู่บ้าน
โทรศัพท์สาธารณะ 3 แห่ง

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบล โดยใช้เส้นทางถนนลาดยาง ระยะทางห่างจากอำเภอจังหาร 16 กม. ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ในตำบลจะเป็นถนนคอนกรีต ลาดยาง และลูกรัง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ลำน้ำชี ลำน้ำชีเป็นลำน้ำขนาดใหญ่ มีน้ำไหลตลอดปี ช่วงฤดูแล้งจะมีหาดทรายที่สวยงาม

สินค้าที่น่าสนใจ
1 เสื่อกก เสื่อกกทอโดยกี่พื้นเมือง (ทอมือ)

สินค้าโอทอป ตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร ร้อยเอ็ด