ข้อมูลตำบลแสนชาติ อำเภอจังหาร ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลแสนชาติ แยกออกจากตำบลดินดำ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำชี และจุดศูนย์กลางของตำบลจะมีแหล่งน้ำชื่อกุดแสนชาติ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่ชาวบ้านใช้อาศัยทำมาหากินหล่อเลี้ยงชีวิต กุดแสนชาติจะมี ความอุดมสมบูรณ์ มีปลาหลากพันธุ์ จากแหล่งน้ำที่เป็นชีวิตขของชาวบ้าน จึงเป็นที่มาของชื่อ “ตำบลแสนชาติ”

พื้นที่

ตำบลแสนชาติเป็นตำบลขนาดเล็ก มีหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน ตั้งอยู่ริมแม่น้ำชี ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ลำน้ำชี อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.ปาฝา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา/ทำไร่
อาชีพเสริม ค้าขาย เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า น้ำประปา ครบทุกหมู่บ้าน มีโทรศัพท์สาธารณะ 3 แห่ง

การเดินทาง

ระยะทางห่างจากตัวอำเภอจังหาร ประมาณ 8 กม. เส้นทางการคมนาคม เป็นถนนลาดยาง และถนนคอนกรีต

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหมมัดหมี่

สถานที่

1) องค์การบริหารส่วนตำบล
2) สถานอนามัยบ้านแซงแหลม
3) ลำน้ำชี

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ลำน้ำชี ลำน้ำชีลำน้ำธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ที่มีความสวยงาม ในฤดูแล้งจะมีหาดทรายที่สวยงาม
2 กุดแสนชาติ เป็นแหล่งน้ำตลาดชุมชน บ้านบึงโดน และบ้านแสนชาติ ศึกษาวิถีชีวิต และการดำรงชีวิตของชาวบ้าน

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าฝ้ายปูโต๊ะ
2 ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมมัดหมี่ ลายโบราณ เช่น ลายต้นสน ลายข้อ ลายสาเกต

สินค้าโอทอป ตำบลแสนชาติ อำเภอจังหาร ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลแสนชาติ อำเภอจังหาร ร้อยเอ็ด