ข้อมูลตำบลพลับพลา กิ่งอำเภอเชียงขวัญ ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลพลับพลา แยกออกจากตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี ปัจจุบันตำบลพลับหลาอยู่ในเขตการปกครองของกิ่งอำเภอเชียงขวัญ แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา ปัจจุบันมีนายจันทร์ วาติมุก เป็นกำนัน

พื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นที่ราบ ดินมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย ราษฎรประกอบอาชีพหลักคือทำนา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.พระเจ้า กิ่ง อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า ครบทุกหมู่บ้าน
ประปา มี 7 หมู่บ้าน
โทรศัพท์สาธารณะ 6 แห่ง

การเดินทาง

มีถนนลาดยางติดต่อกับ กิ่ง อ.เชียงขวัญ 1 เส้นทาง ระยะทาง 9 กม. มีถนนลาดยางติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ด 2 เส้นทาง เส้นทางที่สะดวกที่สุดระยะทาง 21 กม.

ผลิตภัณฑ์

รองเท้า

สถานที่

1) องค์การบริหารส่วนตำบล 1 แห่ง
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง
3) วัด 6 แห่ง
4) สถานีอนามัย 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 รองเท้าแตะ เป็นรองเท้าแตะสำหรับสุภาพบุรุษและสตรี มีทุกสีทุกขนาดให้เลือก

สินค้าโอทอป ตำบลพลับพลา กิ่งอำเภอเชียงขวัญ ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลพลับพลา กิ่งอำเภอเชียงขวัญ ร้อยเอ็ด