ข้อมูลตำบลพระธาตุ กิ่งอำเภอเชียงขวัญ ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลพระธาตุมีทั้งหมด 8 หมู่บ้าน เดิมแยกมาจากตำบลหมูม้น อ.เชียงขวัญ และตำบลมะอึ อ.ธวัชบุรี ในปี 2509 จึงตั้งเป็นตำบลพระธาตุ ตำบลพระธาตุมีหมู่บ้านในการปกครองทั้งหมด 8 หมู่บ้าน

พื้นที่

สภาพทั่วไปของตำบลพระธาตุ มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำชี และมักประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่เนื่อง ๆ พื้นที่ตำบลมีจำนวน 9,785 ไร่ จากข้อมูล จปฐ. ปี 2544 มีรายได้เฉลี่ย 16,686 บาท/คน/ปี ผลการพัฒนาตามข้อมูล กชช.2ค มีหมู่บ้านปานกลาง 1 หมู่บ้าน และหมู่บ้านที่พัฒนาแล้ว 7 หมู่บ้าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อบต.สะอาด อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ อบต.พลับพลา, อบต.พระเจ้า กิ่งอ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.พลับพลา กิ่งอ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.เชียงขวัญ, อบต.บ้านเขือง กิ่งอ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ประมง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 493 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 93.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 5 หลังคาเรือน

การเดินทาง

มีเส้นทางติดต่อกับอำเภอโพธิ์ชัย โดยใช้เส้นทาง ร้อยเอ็ด-โพธิ์ชัย มีรถโดยสารประจำทาง จำนวน 2 หมู่บ้าน ระยะห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 15 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหมทอมือ

สถานที่

1) โรงเรียน 2 แห่ง
2) อบต.พระธาตุ
3) สภอ.กิ่ง อ.เชียงขวัญ
4) ที่ว่าการกิ่งอำเภอเชียงขวัญ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าไหม เป็นผ้าไหมทอมือ มีทั้งผ้าสีพื้นและผ้าลายมัดหมี่ มีให้เลือกหลายสีหลายแบบ

สินค้าโอทอป ตำบลพระธาตุ กิ่งอำเภอเชียงขวัญ ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลพระธาตุ กิ่งอำเภอเชียงขวัญ ร้อยเอ็ด

กลุ่มทอผ้าไหม
ร้อยเอ็ด