ข้อมูลตำบลพระเจ้า กิ่งอำเภอเชียงขวัญ ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลพระเจ้า แยกเขตการปกครองออกจากตำบลพระธาตุ ระยะแรกแบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน และต่อมามีการแบ่งแย่งแยกหมู่บ้านเพิ่มขึ้นอีก 3 หมู่บ้าน รวมเป็นจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 12 หมู่บ้าน มีการปกครองส่วนท้องถิ่น 1 แห่ง คือ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า

พื้นที่

สภาพเป็นพื้นที่ราบ ดินมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.เชียงขวัญ, ต.พระธาตุ กิ่ง อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ต.หมูมัน กิ่ง อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ้านเขือง กิ่ง อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม หัตถกรรม เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 85 หลังคาเรือน

การเดินทาง

มีถนนลาดยางติดต่อระหว่างตำบลกับกิ่งอำเภอเชียง จำนวน 2 เส้นทาง เส้นทางที่สะดวกที่สุดระยะทาง 6 กม. มีถนนติดต่อระหว่างตำบลกับจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 เส้นทาง เส้นทางที่สะดวกที่สุดระยะทาง 18 กม.

ผลิตภัณฑ์

เสื้อคอกระเช้า

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลพระเจ้า กิ่งอำเภอเชียงขวัญ ร้อยเอ็ด