ข้อมูลตำบลหมูม้น กิ่งอำเภอเชียงขวัญ ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลหมูม้น เป็นตำบลเก่าแก่ของจังหวัดร้อยเอ็ด เดิมขึ้นอยู่กับอำเภอธวัชบุรี เป็นตำบลที่ใหญ่ที่สุด แบ่งการปกครองเป็นตำบลพระธาตุ เมื่อ ปี 2509 และปี 2522 แบ่งการปกครองเป็นตำบลบ้านเขือง ปี 2535 อำเภอธวัชบุรีแบ่งการปกครองเป็นกิ่งอำเภอเขียงขวัญ ตำบลหมูม้นจึงมาขึ้นกับกิ่งอำเภอเชียงขวัญ มีหมู่บ้านในการปกครอง เป็น 10 หมู่บ้าน

พื้นที่

สภาพพื้นที่เป็นที่ราบเหมาะสำหรับประกอบอาชีพเกษตรกรรม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านเขือง, ต.พระเจ้า กิ่ง อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ต.เหนือเมือง อ.เมือง, ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.พระเจ้า กิ่ง อ.เชียงขวัญ, ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ปลูกผักสวนครัว

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,005 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 97.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 80 หลังคาเรือน

การเดินทาง

ตำบลหมูม้นห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง 6 กม. เส้นทางเป็นถนนลาดยาง

ผลิตภัณฑ์

ผ้าลายขิต

สินค้าโอทอป ตำบลหมูม้น กิ่งอำเภอเชียงขวัญ ร้อยเอ็ด