ข้อมูลตำบลบ้านเขือง กิ่งอำเภอเชียงขวัญ ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านเขือง แยกการปกครองออกจากตำบลหมูม้น ในปี 2522 ซึ่งพื้นที่ที่เข้ามาจับจองเป็นป่าไม้อุดมสมบูรณ์ และมีต้นเขืองขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านเขือง” และตั้งชื่อตำบลว่า “ตำบลบ้านเขือง” ปัจจุบันมี 13 หมู่บ้าน

พื้นที่

ตำบลบ้านเขือง มีพื้นที่ราบลุ่ม เหมาะสำหรับการเกษตร (ทำนา) มีพื้นที่ทั้งหมด 17,981 ไร่ ผลการสำรวจข้อมูล จปฐ.ปี 2544 มีรายได้เฉลี่ย 10,879 บาท/คน/ปี และข้อมูล กชช.2 ค มีหมู่บ้านปานกลาง 4 หมู่บ้าน และหมู่บ้านก้าวหน้า 9 หมู่บ้าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ หมู่ที่ 12 ต.เชียงขวัญ กิ่ง อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ หมู่ที่ 8 ต.หมูม้น กิ่ง อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ หมู่ที่ 1 ต.พระเจ้า กิ่ง อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ หมู่ที่ 1,8,12 ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า ครบทุกหมู่บ้าน
ประปา มี 8 หมู่บ้าน
โทรศัพท์สาธารณะ 9 แห่ง
ที่ทำการไปรษณีย์ 1 แห่ง

การเดินทาง

ตำบลบ้านเขือง อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกิ่งอำเภอเชียงขวัญ ระยะทางประมาณ 5 กม. เข้าสู่ตำบลโดยใช้เส้นทางบ้านดอนยาง-บ้านหวายหลึม ประมาณ 3 กม. จะสังเกตเห็นป้ายโรงเรียนบ้านเขืองอยู่ทางขวามือ

ผลิตภัณฑ์

ฟืมทอผ้า, เห็ดสวรรค์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ้านเขือง กิ่งอำเภอเชียงขวัญ ร้อยเอ็ด