ข้อมูลตำบลสาวแห กิ่งอำเภอหนองฮี ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

บ้านสาวแห เมื่อปี 2515 อยู่ในเขตตำบลโพธิ์ชัยและตำบลดูกอึ่งแยกจากตำบลโพธิ์ ซึ่งบ้านสาวแหอยู่ในตำบลดูกอึ่งด้วย ปี 2536 ได้จัดตั้งตำบลสาวแหแยกออกจากตำบลดูกอึ่ง ประชาชนพูดภาษาไทยอีสาน นับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตกิ่งอำเภอหนองฮี มีเขตการปกครอง 7 หมู่บ้าน

พื้นที่

ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินทราย ที่ราบลุ่ม มีพื้นที่ 11,141 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลโคกสว่าง อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลคลีกลิ้ง กิ่งอำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลดูกอึ่ง กิ่งอำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

มีระบบไฟฟ้าทุกหมู่บ้าน ระบบประปา 5 หมู่บ้าน โทรศัพท์สาธารณะ 7 แห่ง

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯเดินทางโดยเส้นทางหมายเลข 1 ถึง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ถึง กม.ที่ 23 เลี้ยวขวาทางแยกบ้านหนองปักษาไปประมาณ 100 เมตร เลี้ยวซ้ายไปถึงสามแยกอนามัยหนองฮี เลี้ยวซ้ายถึงบ้านหนองงาม เลี้ยวขวาขึ้นถนนลาดยางถึงบ้านหนองแคเจริญสุข เลี้ยวซ้ายถึงทางแยกโพนทราย -พนมไพร เลี้ยวขวาเข้าสู่ตำบลสาวแห

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหมมัดหมี่

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลสาวแห กิ่งอำเภอหนองฮี ร้อยเอ็ด