ข้อมูลตำบลดูกอึ่ง กิ่งอำเภอหนองฮี ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลดูกอึ่ง ได้แยกจากตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2515 ประชาชนพูดภาษาไทยอีสาน นับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของกิ่งอำเภอหนองฮี ประกอบด้วย 17 หมู่บ้าน

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่มสภาพของดินเป็นดินร่วนปนทราย พื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 130 เมตร มีป่าสงวนแห่งชาติชื่อป่าเป็ดกา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองฮี กิ่ง อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.สาวแห กิ่ง อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เด่นราษฎร์ กิ่ง อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม หัตถกรรม

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ ครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

เดินทางจากจังหวัดถึงอำเภอจตุรพักตรพิมาน โดยสายปทุมรัตต์-จตุรพักตรพิมาน ถึงตำบลดู่น้อย ระยะทาง 16 กม.

ผลิตภัณฑ์

กระติ๊บข้าวจากต้นกก

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระติบข้าว กระติบข้าว
2 กระติบข้าวจากต้นกก เป็นการนำต้นกกมาสานเป็นกระติบข้าวใช้ใส่ข้าวเหนียว ข้าวไม่ติดกระติบเก็บความร้อนได้ดี มีความคงทน
3 กระเป๋าผ้าไหม กระเป๋าผ้าไหม

สินค้าโอทอป ตำบลดูกอึ่ง กิ่งอำเภอหนองฮี ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลดูกอึ่ง กิ่งอำเภอหนองฮี ร้อยเอ็ด