ข้อมูลตำบลเทอดไทย กิ่งอำเภอทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลทุ่งเขาหลวง แยกการปกครองมาจากตำบลเหล่า เมื่อประมาณปี พ.ศ.2530 มีหมู่บ้านในการปกครอง 10 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านเทอดไทย หมู่ที่ 2 บ้านตลาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านปอหู หมู่ที่ 4 บ้านยางด่อ หมู่ที่ 5 บ้านขมิ้น หมู่ที่ 6 บ้านยางใต้ หมู่ที่ 7 บ้านยางโทน หมู่ที่ 8 บ้านหนาด หมู่ที่ 9 บ้านบ้านอีโก่ม และหมู่ที่ 10 บ้านเปลือยน้อย

พื้นที่

มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ใช้เป็นพื้นที่ทางการเกษตร 12,990 ไร่ ส่วนที่เหลือเป็นที่สาธารณะประโยชน์และที่อยู่อาศัย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลทุ่งเขาหลวง กิ่งอำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบึงงาม กิ่งอำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลเหล่า กิ่งอำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ค้าขาย / รับจ้าง
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า ประปา ตู้โทรศัพท์สาธารณะครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

มีเส้นทางคมนาคมหลัก 2 สาย เป็นถนนลาดยางของกรมโยธาธิการ 1 สาย เริ่มจากปากทางบ้านท่าโพธิ์ ต.ทุ่งเขาหลวง ผ่านตำบลเทอดไทย ไปสิ้นสุดที่บ้านยางใต้ และถนนลูกรังของ รพช. เริ่มจากบ้านดอนงัว ตำบลไพศาล ถึงบ้านอีโก่ม ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมติดต่อกับอำเภออื่น

ผลิตภัณฑ์

ผ้าพื้นเมือง, เครื่องปั้นดินเผา ผ้าลายสร้างสรร

สินค้าโอทอป ตำบลเทอดไทย กิ่งอำเภอทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด