ข้อมูลตำบลบึงงาม กิ่งอำเภอทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลบึงงามแยกออกจากตำบลมะบ้า เมื่อปี พ.ศ. 2500 และทำการปกครองโดยมีกำนันแล้ว 4 คน ซึ่งคนปัจจุบันคือ นายศูนย์ โยธาศิริ มีหมู่บ้านในการปกครอง 13 หมู่บ้าน ตำบลบึงงามอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของกิ่งอำเภอทุ่งเขาหลวง อยู่ห่างจากกิ่งอำเภอประมาณ 3.5 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ดประมาณ 36 กิโลเมตร มีเนื้อที่รวมโดยประมาณ 27.41 ตารางกิโลเมตร

พื้นที่

ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม เลียบริมฝั่งแม่น้ำชี เหมาะแก่การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ มีพื้นที่ประมาณ 17,129 ไร่ มีลำห้วยน้ำเค็ม กุดแขแซ กุดบึก เป็นแหล่งหากิน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลมะบ้า กิ่งอำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลเทอดไทย กิ่งอำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ แม่น้ำชี
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลเทอดไทย, ตำบลทุ่งเขาหลวง กิ่งอำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน มีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ และมีโทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 7 หมู่บ้าน

การเดินทาง

จากจังหวัดร้อยเอ็ดถนนแจ้งสนิท ถึงสี่แยกท่าสแบง เลี้ยวขวาเข้าตำบลบึงงาม เป็นถนนลาดยางเรียบพนังแม่น้ำชี ไปจนถึงเขตติดต่ออำเภออาจสามารถ

ผลิตภัณฑ์

ผ้าไหม

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบึงงาม กิ่งอำเภอทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด