ข้อมูลตำบลเหล่า กิ่งอำเภอทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเหล่า เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของกิ่งอำเภอทุ่งเขาหลวง ประกอบไปด้วย 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านห้วยสนุก หมู่ 2 บ้านสะพานทอง หมู่ 3 บ้านบัวหลวง หมู่ 4 บ้านเหล่า หมู่ 5 บ้านเหล่าหาด หมู่ 6 บ้านยางกลาง หมู่ 7 บ้านซองแมว หมู่ 8 บ้านหนองหล่ม หมู่ 9 บ้านบัวหลวง หมู่ 10 บ้านสหราษฎร์ หมู่ 11 บ้านห้วยสนุก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ไพศาล อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ต.ขี้เหล็ก, ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เทอดไทย กิ่ง อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

ผลิตภัณฑ์

จักสานจากไม้ไผ่

สินค้าที่น่าสนใจ
1 จักสานจากไม้ไผ่ (กระติบข้าว, ตะกร้า) กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านหนองหล่มได้จักสานจากไม้ไผ่ขึ้น ซึ่งมีความสวยงาม คงทน แข็งแรง ไม่ขึ้นรา ไว้สำหรับใส่ของต่าง ๆ มีให้เลือกหลายขนาด หลายแบบ เช่น ตะกร้า, กระติบข้าว ฯลฯ

สินค้าโอทอป ตำบลเหล่า กิ่งอำเภอทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเหล่า กิ่งอำเภอทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด