ข้อมูลตำบลเหล่า กิ่งอำเภอทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลเหล่า เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของกิ่งอำเภอทุ่งเขาหลวง ประกอบไปด้วย 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านห้วยสนุก หมู่ 2 บ้านสะพานทอง หมู่ 3 บ้านบัวหลวง หมู่ 4 บ้านเหล่า หมู่ 5 บ้านเหล่าหาด หมู่ 6 บ้านยางกลาง หมู่ 7 บ้านซองแมว หมู่ 8 บ้านหนองหล่ม หมู่ 9 บ้านบัวหลวง หมู่ 10 บ้านสหราษฎร์ หมู่ 11 บ้านห้วยสนุก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ไพศาล อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ต.ขี้เหล็ก, ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เทอดไทย กิ่ง อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

ผลิตภัณฑ์

จักสานจากไม้ไผ่

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเหล่า กิ่งอำเภอทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด