ข้อมูลตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ สกลนคร

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโพธิไพศาล เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอกุสุมาลย์ ประกอบไปด้วย 13 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านนาดี หมู่ 2 บ้านโพนทอง หมู่ 3 บ้านโพธิไพศาล หมู่ 4 บ้านกุดฮู หมู่ 5 บ้านหนองเค็ม หมู่ 6 บ้านโพนแพง หมู่ 7 บ้านกุดสะกอย หมู่ 8 บ้านห้วยกอก หมู่ 9 บ้านโพธิไพศาล หมู่ 10 บ้านโนนคำ หมู่ 11 บ้านโพนม่วง หมู่ 12 บ้านโคกหนองผือ หมู่ 13 บ้านโคกกลาง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
ทิศใต้ ติดกับ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
ทิศตะวันออก ติดกับ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ทิศตะวันตก ติดกับ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

ผลิตภัณฑ์

ผ้าห่มทอมือลายดอกแก้ว

สถานที่

1. วัดกลางวิทยา
2. วัดกุดสะกอย
3. วัดโพธิ์ศรี
4. วัดราษฎร์บำรุง
5. วัดศรีบุญเรือง
6. วัดศรีโพนเมือง
7. วัดศิริมงคล
8. วัดสว่างอารมณ์
9. วัดหนองเค็ม

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าม่าน ผ้าม่าน
2 ผ้าห่มทอมือลายดอกแก้ว ผ้าห่มทอมือลายดอกแก้ว มีรูปแบบสวยงาม เหมาะที่จะนำไปเป็นของฝาก

สินค้าโอทอป ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ สกลนคร

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ สกลนคร