ข้อมูลตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง นครพนม

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลอาจสามารถ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งชาวไทยแสกให้เป็นเจ้าเมือง ที่ชื่อว่าอาทมาต มีหลวงเอกอาษา เป็นเจ้าเมือง เมื่อปี พ.ศ.2387 (หลักฐานจากจดหมายเหตุ รัชกาลที่ 3 จ.ศ.1191 เลขที่ 3 หอสมุดแห่งชาติ) จนกระทั่งปี พ.ศ.2450 เปลี่ยนชื่อเป็นอาษามารถ ต่อมามีการปฏิรูปการปกครองเป็นส่วนภูมิภาคให้เหมือนกันหมดทั่วราชอาณาจักร เมืองอาษามารถถูกยุบเป็นตำบลอาจสามารถ ปัจจุบันเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง ประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านห้อม หมู่ 2 บ้านสำราญเหนือ หมู่ 3 บ้านสำราญใต้ หมู่ 4 บ้านไผ่ล้อม หมู่ 5 บ้านอาจสามารถ หมู่ 6 บ้านอาจสามารถ หมู่ 7 บ้านนาหัวบ่อ หมู่ 8 บ้านคำเกิ้ม หมู่ 9 บ้านนาสมดี หมู่ 10 บ้านไผ่ล้อม หมู่ 11 บ้านห้อม

พื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม อาณาเขตติดต่อกับแม่น้ำโขง หมู่บ้านเป็นลักษณะบ้านแฝด อยู่ใกล้เคียงกันทุกหมู่บ้าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
ทิศใต้ ติดกับ เทศบาลเมืองนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม
ทิศตะวันออก ติดกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ศตะวันตก ติดกับ ต.รามราช อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม จักสาน ประมง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,364 ครัวเรือน

การเดินทาง

เดินทางโดยรถยนต์สายนครพนม - ท่าอุเทน ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง นครพนม