ข้อมูลตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก นครพนม

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโคกสว่าง แต่เดิมขึ้นกับตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก และได้แยกออกจากตำบลปลาปาก ปัจจุบันเป็นตำบลที่ตั้งในเขตการปกครองของอำเภอปลาปาก ประกอบด้วยหมู่ 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านโคกสว่าง หมู่ 2 บ้านโพนสว่าง หมู่ 3 บ้านสีทน หมู่ 4 บ้านวังกะเบา หมู่ 5 บ้านนาสีนวล หมู่ 6 บ้านวังกะเบา หมู่ 7 บ้านสีทน หมู่ 8 บ้านโคกสว่าง

พื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ อยู่นอกเขตป่าสงวน ประชาชนส่วนใหญ่ทำนา และรับจ้างทั่วไป

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.โคกสูง และ ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ทิศใต้ ติดกับ ต.โคกสี และ ต.ยอดชาด กิ่ง อ.วังยาง จ.นครพนม
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองเทาใหญ่ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.โคกสูง อ.ปลาปาก จ.นครพนม

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,042 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 25 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 21.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

มีถนนติดต่อกับอำเภอปลาปาก เป็นถนนลาดยางตลอดเส้นทาง และถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนลูกรัง

ผลิตภัณฑ์

ข้าวกล้อง การทอผ้ามุก

สถานที่

1. อบต.โคกสว่าง
2. สถานีอนามัยตำบลโคกสว่าง
3. วัดป่าจันสว่างโฆสการาม

สินค้าที่น่าสนใจ
1
2 ข้าวกล้อง ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้อง

สินค้าโอทอป ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก นครพนม

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก นครพนม