ข้อมูลตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก นครพนม

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองสังข์อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอนาแก มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1บ้านหนองสังข์ หมู่2 บ้านหนองสังข์ใต้ หมู่3 บ้านคำเม็ก หมู่4 บ้านหนองห้าง หมู่5 บ้านหนองกุง หมู่6 บ้านส้มป่อย หมู่7 บ้านหนองสังข์ หมู่8 บ้านหนองสังข์ หมุ่9 บ้านโพนแพง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.วังยาง กิ่ง อ.วังยาง และ ต.นาเรียง อ.นาแก จ.นครพนม
ทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านแก และ ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,392 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 12 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.86 ของจำนวนหลังคาเรือน

ผลิตภัณฑ์

จักสานจากใยพลาสติก

สถานที่

1.วัดศรัทธาราม
2.วัดศรีจันทร์
3.วัดศรีเจริญสุข
3.วัดศรีสะอาด
4.วัดสระพังทอง
5.วัดสิงห์ทอง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 จักสานจากใยพลาสติก (ตะกร้า, หมวก) เป็นผลิตภัณฑ์ที่จักสานจากใยพลาสติก เป็นของใช้เช่น ตะกร้า, หมวก มีความแข็งแรง
2 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
3 ผ้ามุก ผ้ามุก
4 ไวน์ผลไม้ ไวน์ผลไม้

สินค้าโอทอป ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก นครพนม

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก นครพนม