ข้อมูลตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย มุกดาหาร

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลนิคมคำสร้อย เป็นตำบลที่เป็นที่ตั้งของอำเภอนิคมคำสร้อย มีชื่อตามนิคมสร้างตนเองคำสร้อย ที่ดูแลโดนกรมประชาสงเคาะห์ กระทรวงหมาดไทย ได้ประกาศจัดตั้งตำบลนิคมคำสร้อยเมื่อปี 2515 ซึ่งเดิมเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่แบ่งแยกมาจากตำบลนากอก ต่อมาปี 2522 ได้มีการประกาศตั้งตำบลโชคชัย โดยแยกหมู่บ้านออกจากตำบลนิคมคำสร้อย(บ้านคำพอก,หนองแวงน้อย,และบ้านหนองนกเขียน)ไปขึ้นกับตำบลโชคชัย และอนุมัติให้ตั้งหมู่บ้านใหม่อีก 3 หมู่บ้าน(เรืองเจริญ,คำแสนสุข,เหล่าสามัคคี) ต่อมาวันที่ 2 มีนาคม 2538 ได้ยกฐานะเป็นสภาตำบลนิติบุคคล วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)และกำหนดให้ สภา อบต. มีวาระ 4 ปี (11 พฤษภาคม 2540-10 พฤษภาคม 2544)

พื้นที่

พื้นที่โดยทั้วไปเป็นที่ราบสูง เป็นภูเขาสลับกับที่ราบ มีแหล่งน้ำที่สำคัญคือ อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก ที่ดูแลโดยกรมชลประทาน เป็นแหล่งน้ำสำหรับการชลประทานในเขตพื้นที่อำเภอนิคมคำสร้อยที่สำคัญ มีหมู่บ้านในเขตปกครองทั้งสิ้น 14 หมู่บ้าน หมู่บ้านที่มีพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อยเต็มพื้นที่ จำนวน 3 หมู่บ้าน(บ้านม่วงไข่,อุ่นคำเจริญและบ้านเรืองเจริญ) หมู่บ้านที่มีพื้นที่คาบเกี่ยวกับเทศบาล จำนวน 7 หมู่บ้าน(บ้านคำสร้อย,โคกกลาง,เดชจำนงค์,โนนเกษม,โนนสว่าง,สุขสำราญและบ้านคำแสนสุข) และหมู่บ้านที่อยู่ในเขต อบต. เต็มพื้นที่ จำนวน 4 หมู่บ้าน(บ้านด่านมน,คำกั้ง,ภูแผงม้าและบ้านเหล่าสามัคคี)

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.นากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.โชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.นาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.กกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

อาชีพ

อาชีพหลัก คือ การทำนา
อาชีพรอง ได้แก่ ทำไร่ ค้าขาย รับจ้างทั่วไปและทำการประมง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 102 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 70.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 300 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 42.65 ของจำนวนหลังคาเรือน

ผลิตภัณฑ์

การผลิตไข่เค็มพอกเสริมไอโอดีน

สถานที่

1. วนอุทยานภูหมู
2. อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนมหม้อแกง ขนมหม้อแกง
2 จักสานจากพลาสติก จักสานจากพลาสติก
3 ชาชง ชาชง
4 ตะกร้าสานพลาสติก ตะกร้าสานพลาสติก
5 ลูกประคบ ลูกประคบ
6 แหนมปลากราย แหนมปลากราย
7 ไข่เค็มเสริมไอโอดีน ผลิตภัณฑ์ไข่เค็มเสริมไอโอดีน มีรสชาติอร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย ให้คุณค่าทางอาหารสูง

สินค้าโอทอป ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย มุกดาหาร

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย มุกดาหาร