ข้อมูลตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล มุกดาหาร

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโพธิ์ไทร เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอดอนตาล มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านโพธิ์ไทร หมู่ 2 บ้านโพธิ์ไทร หมู่ 3 บ้านหนองหล่ม หมู่ 4 บ้านโคก หมู่ 5 บ้านนาโพธิ์ หมู่ 6 บ้านนาโพธิ์ หมู่ 7 บ้านโพธิ์ไทร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.บ้านแก้ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.นาสะเม็ง, ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,041 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 80.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 3 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของจำนวนหลังคาเรือน

ผลิตภัณฑ์

หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

สถานที่ท่องเที่ยว
1 หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว ล่องเรือชมแม่น้ำโขง นมัสการพระพุทธรูปมุจจลินทร์ การแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่น พักค้างคืนกระท่อมไม้ไผ่ และรับประทานอาหารบนแพหนองหล่มพัฒนา (ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพราะมีทัศนียภาพ และแหล่งธรรมชาติ และมีวัฒนธรรมท้องถิ่น)

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าห่มลายยกดอก
2 ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย
3 ผ้าลายเกล็ดเต่า ผ้าลายเกล็ดเต่า
4 ผ้าห่มทอมือ ผ้าห่มทอมือ
5 ผ้าห่มทอมือ (นางสิริหวัง) ผ้าห่มทอมือ
6 หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว ล่องเรือชมแม่น้ำโขง นมัสการพระพุทธรูปมุจจลินทร์ การแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่น พักค้างคืนกระท่อมไม้ไผ่ และรับประทานอาหารบนแพหนองหล่มพัฒนา (เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายในท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัด ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยทำการประชาคมทั้งในระดับตำบลและอำเภอ เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่นของตำบล เป็นที่รู้จักทั่วไป)

สินค้าโอทอป ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล มุกดาหาร

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล มุกดาหาร