ข้อมูลตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล มุกดาหาร

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลป่าไร่ เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอดอนตาล ประกอบด้วยหมู่บ้าน 9 หมู่บ้านคือ หมู่ 1 บ้านป่าชาด หมู่ 2 บ้านป่าไร่ หมู่ 3 บ้านหนองเม็ก หมู่ 4 บ้านนามน หมู่ 5 บ้านนาป่ง หมู่ 6 บ้านโนนสวาท หมู่ 7 บ้านห้วยทราย หมู่ 8 บ้านนาทาน หมู่ 9 บ้านป่งขาม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,600 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 25 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.25 ของจำนวนหลังคาเรือน

ผลิตภัณฑ์

ผ้าขาวม้า ผ้าปูโต๊ะ ผ้าตัดเสื้อ-ผ้าฝ้ายลายเกล็ดเต่า

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าขาวม้า, ผ้าปูโต๊ะ, ผ้าตัดเสื้อ เป็นผ้าทอด้วยมือสวยงาม มีให้เลือกมากมาย หลายแบบ
2 ผ้าฝ้ายลายเกล็ดเต่าย้อมสีธรรมชาติ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการผลิตนำวัสดุที่มีอยู่มาใช้ เช่นเปลือกไม้ นำมาย้อมสีธรรมชาติและฝีมือการทอลวดลายต่างๆ ประณีต และเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

สินค้าโอทอป ตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล มุกดาหาร

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล มุกดาหาร